A Ringató mint védjegy és az Általános Szerződési Feltételek

A Ringató mint védjegy

A "Ringató foglalkozás" a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (korábban: Magyar Szabadalmi Hivatal) védjegylajstromában 189 845 sorszámon bejegyzett védjegy. Ezzel az elnevezéssel kizárólag a védjegyjogosult és a vele szerződött személyek végezhetnek oktatási tevékenységet, szervezhetnek foglalkozásokat. Mindemellett a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6. §-a alapján a Ringató alapítójának hozzájárulása nélkül tilos szolgáltatást olyan elnevezéssel reklámozni, továbbá olyan nevet vagy egyéb megjelölést használni, amelyről a Ringatóhoz kapcsolódó bármely terméket vagy szolgáltatást szokták felismerni.


Általános Szerződési Feltételek

1. PREAMBULUM
Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a Ringató Kulturális Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Arany J. utca 17-21. 1. em. 32., cégjegyzékszám: 17-09-011025, adószám: 23177390-2-17, a megrendelések teljesítése kapcsán adatkezelő, a továbbiakban: eladó) által a ringato.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) megjelenített termékekre vonatkozó ajánlattételi, szerződéskötési és -teljesítési eljárást az eladó és a vevő (a továbbiakban együtt: felek) között. A vevőt fogyasztóként akkor illetik meg a fogyasztói jogok, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint fogyasztónak minősül (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).
2. A HONLAPON MEGJELENÍTETT TERMÉKEK
2.1. Az eladó a honlapján közzéteszi és időszakonként frissíti az általa forgalmazott termékek listáját, azok ismertetőjét, egyéb tájékoztatást, valamint a termékek árát.
2.2. Az eladó a termékek ismertetőjében feltünteti a termékeknek a rendelkezésére álló tulajdonságait.
2.3. Az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a közzétett termékek listáját, a termékek ismertetőjét, az egyéb tájékoztatást és a termékek árát bármikor módosítsa.
2.4. Ha az eladó adott terméket képpel ábrázol, annak szemléltető funkciója van, és az eladó nem garantálja, hogy a ténylegesen megvásárolt termék megjelenése tökéletesen megegyezik a feltöltött képen látható termékkel.
2.5. Az eladó vállalja, hogy a vevő által megvásárolni kívánt terméket a honlapon feltüntetett teljes vagy kedvezményes áron adja el a vevőnek.
2.6. Ha a termék bármilyen adata – így különösen az ára – elírás vagy technikai hiba miatt tévesen jelenik meg a honlapon, az eladó erről tájékoztatja a vásárlási szándékát jelző vevőt, aki szabadon dönthet arról, hogy a megváltozott áron is megvásárolja-e a terméket vagy nem tartja fenn vásárlási szándékát azzal, hogy a fenti körülményekből kifolyólag semmilyen követelést nem támaszthat az eladóval szemben.
3. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA ÉS A TELJESÍTÉS
3.1. A vevő a honlapon regisztráció nélkül tallózhat az eladó általa megjelenített termékek között.
3.2. Az eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a vevő által megrendelt termékek házhoz szállítását mielőbb intézze. A maximális teljesítési határidő – vagyis a termék futár részére történő átadása – az eladó részéről 15 munkanap.
3.3. A vevő az általa megvásárolni kívánt terméke(ke)t az általa kívánt darabszámban az erre szolgáló gomb segítségével kosárba teszi.
3.4. A vevő a megrendelés során köteles megadni a szerződés teljesítéséhez szükséges adatait: név, számlázi név, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám. Ha az eladónak a számlát cég vagy más szervezet nevére kell kiállítania, a vevő köteles e cég vagy szervezet adószámát is megadni. A vevő olyan megjegyzést fűzhet a megrendeléséhez, amely elősegíti az eladó teljesítését.
3.5. A vevő a honlap által felajánlott szállítási módok közül választhat: választhatja a GLS-házhozszállítást, melynek díja bruttó 70.000,- Ft-ot elérő vagy azt meghaladó összegű megrendelés esetén 0,- Ft, bruttó 70.000,- Ft alatti megrendelés esetén bruttó 1.900,- Ft. A vevő előreutalással, utánvétellel vagy – ha azt az eladó biztosítja – bankkártyával fizethet. Az eladó az utánvétellel járó kezelési költséget érvényesítheti, erről a megrendelés folyamata során tájékoztatja a vevőt. A bankkártyás fizetés feltételeiről külön dokumentumok tájékoztatják a vevőt a honlapon. A vevő választhatja a Magyar Postával történő házhozszállítást, melynek aktuális díjazásáról a webshop nyújt tájékoztatást. Magyar Postával történő szállítás esetén nincs összeghatárhoz kötött ingyenes kiszállítási kedvezmény, továbbá a Magyar Postával történő házhozszállítás esetén az eladó további díjat számíthat fel, melyről szintén a webshop nyújt tájékoztatást.
3.6. A vevő a megrendelés leadását megelőzően ellenőrizheti az általa összeállított kosár tartalmát, a szállítási módot, továbbá a megrendelés teljesítéséhez szükséges, általa megadott további adatokat.
3.11. A vevő a megrendelés leadásával kezdeményezi a szerződéskötést, mely esetben az általa megadott e-mail címre megkapja a rendelésének adatait.
3.12. Az eladó a vevő részére futárral elküldött csomagban küldi el a számlát.
3.13. Az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározott termék vonatkozásában a vevő által választott szállítási módtól eltérjen, ha a megrendelt termék(ek) jellemzői vagy darabszáma miatt ez indokolt, de csak akkor, ha erre vonatkozóan a vevővel írásban – elegendő elektronikus úton – egyeztetve megállapodtak. Ilyen megállapodás hiányában az adásvételi szerződés teljesítésére egyik fél sem köteles, és a létre nem jött ügyletből fakadóan a felek a vevő által esetlegesen kifizetett vételár vonatkozásában egymással elszámolnak, melyen felül semmilyen igényt nem támaszthatnak egymással szemben.
3.14. Adott termékre – annak speciális tulajdonsága vagy a kosárba helyezett mennyisége miatt – az eladó jogosult visszajelezni a vevőnek azt, hogy adott termék (vagy annak a mennyisége) nem előre gyártott termék, ezért azt kifejezetten a vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére egyedileg állítják elő, vagy azt vevő személyére szabják.
4. TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉN A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOG
4.1. A távollévők között kötött szerződésre vonatkozó elállási jogra vonatkozó szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg.
4.2. Ha az eladó és a fogyasztónak minősülő vevő között távollévők között kötött szerződés jön létre, a vevőt az alábbiak szerint indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A vevő ezt az elállási jogát a terméknek (több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak) a vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A vevő ezt a jogát a Rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
4.3. Ha a vevő eláll a távollevők között kötött szerződéstől, az eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az eladó a vevőnek visszajáró összeget a vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A vevő kifejezett beleegyezése alapján az eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
4.4. Ha a vevő a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
4.5. Az eladó mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
4.6. Ha a vevő eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az eladónak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni kivéve, ha az eladó vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
4.7. A vevő viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét.
4.8. A vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
4.9. A vevő nem gyakorolhatja az e pont szerinti felmondási jogát abban az esetben, ha a szerződés tárgya olyan nem előre gyártott termék, amelyet a vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vevő személyére szabtak.
4.10. Az elállási/felmondási nyilatkozat mintája:
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A vevő(k) neve:
A vevő(k) címe:
A vevő(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:
5. PANASZKEZELÉS, VITARENDEZÉS ÉS BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
5.1. A vevő írásban (postai úton, illetve elektronikus levélben az ) címen tehet panaszt.
5.2. A panasz tartalmazza legalább a vevő nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a vevő panaszának részletes leírását, a vevő által hivatkozott vagy bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, másolatát, a vevő aláírását (papír alapú panasz esetén).
5.3. Az eladó azt a panaszt nem tudja kivizsgálni, amelyben nem azonosítható be a vevő által vitatott ügylet, illetve ha a vevő nem csatolja a vásárlást (és annak időpontját) bizonyító okiratokat.
5.4. Az írásbeli panaszt az eladó a panasz kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban, érdemben megválaszolja és intézkedik annak a vevővel történő közlése iránt. Az eladó megtesz mindent annak érdekében, hogy a panaszt a lehető legrövidebb határidőn belül kivizsgálja, és szükség esetén a vevőt ért sérelmet orvosolja. Ha az eladó a panaszt elutasítja, álláspontját a panaszt elutasító levelében röviden indokolja, továbbá tájékoztatja a vevőt a jogorvoslati lehetőségekről.
5.5. Az eladó a panaszt, valamint a panaszra adott írásbeli válasz másolatát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.
5.6. A panasz elutasítása esetén a vevő a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat, melyek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
5.7. Békéltető testületi eljárás helyett a vevő közvetlenül bírósághoz is fordulhat. Felek a jogvitájukra kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

6. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
6.1. Az eladó mint adatkezelő a honlapján – annak megfelelő színvonalú működtetéséhez és statisztikia célból – cookie-kat (sütiket) használ.
6.2. Az eladó a vevők által a vásárlás során megadott adatait kizárólag ügyfélkapcsolati célból (szerződések kezelése, teljesítése, szerződésből eredő igények érvényesítése) kezeli.
6.3. Az adatkezelés további célja lehet az ügyfélkapcsolaton túl az eladó által történő direkt marketing kampány lefolytatása, hírlevél küldése, időszakos promóció, kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése, nyereményjáték szervezése, továbbá hűségprogram létrehozása és működtetése.
6.4. Az eladó az itt meghatározott tevékenysége kapcsán csak olyan adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen.
6.5. Az eladó minden elvárható módon védi a vevők általa kezelt adatait.
6.6. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulása), melyet regisztráció, illetve a rendelés során ad meg a vevő.
6.7. A kezelt adatok köre a felhasználók által a vásárlás során megadott név, számlázási név, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, valamint a felhasználó által a megjegyzés rovatban megadott egyéb adat, információ.
6.8. A kezelt adatokat az eladó tagjai, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló munkatársai, megbízottai, a szerződés teljesítésében közreműködő más személyek ismerhetik meg a teljesítéshez szükséges módon és mértékben.
6.9. A vevő kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. A vevő e jogaival szóban vagy írásban (a vevő minden kétséget kizáró beazonosítását követően) élhet. Az eladó biztosítja annak a lehetőségét, hogy a vevő a honlapon bármikor módosíthassa az adatait, illetve törölhesse a regisztrációját, mellyel egyidejűleg törlődnek a vevő által megadott adatok.
6.10. Az eladó a vevő adatvédelemmel kapcsolatos megkeresése és bejelentése kapcsán az Info tv. 15-21. §-ában foglaltaknak megfelelően jár el.
6.11. Ha a vevő nem elégedett az eladó válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
9.3. Az eladó és a vevő megállapodik abban, hogy az egymás részére átadott és a a megrendelés teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott személyes adatokat az Infotv. és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseivel összhangban és regisztráció során történő önkéntes közlés, valamint a megrendelés alapján kezelik.
7. JOGSZABÁLYI TÁJÉKOZTATÁS
A Rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti adatok:
a) a termék lényeges tulajdonságairól az adott termék mellett olvasható ismertető
b) a vállalkozás neve: Ringató Kulturális Kft.
c) a vállalkozás székhelye: 7100 Szekszárd, Arany J. utca 17-21. 1. em. 32., levelezési címe:
1162 Budapest, Párta u. 98/1.
- a vállalkozás elektronikus levelezési címe:
- a vállalkozás telefonszáma: (+36) 30/600-87-55
d) a c) pontban foglaltak szerint e) a termékek árai a termékek mellett szerepelnek, azok szállítási módjával és díjával kapcsolatban a termékekhez írt egyéb tájékoztatás, illetve az eladó által a beküldött kosárra adott tájékoztatás tartalmazza
f) –
g) –
h) a teljesítés feltételeiről, a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a panaszkezelés módjáról az ÁSZF releváns pontjai nyújtanak tájékoztatást
i) távollévők között létrejött szerződés esetén a felmondási jog gyakorlásának határidejéről, egyéb feltételeiről és a R. 2. melléklete szerinti nyilatkozatmintáról az ÁSZF releváns pontjai nyújtanak tájékoztatást
j) ha a vevő az elállási jogát gyakorolja, és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza, a termék visszaküldésének költségét a vevő viseli
k) –
l) arról, ha a vevőt mely esetben nem illeti meg a távollévők között kötött szerződés esetén az elállási jog, az ÁSZF releváns pontjai nyújtanak tájékoztatást
m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozóan az ÁSZF releváns pontja nyújt tájékoztatást
n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről az ÁSZF releváns pontjai nyújtanak tájékoztatást
o) a vevőkkel szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll az eladó rendelkezésére
p) –
q) –
r) a vevő kötelezettségeinek legrövidebb időtartamára vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza
s) a vevő által a vállalkozás kérésére fizetendő előlegre vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza
t) –
u) –
v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról szóló rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza
w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről szóló tájékoztatást az ÁSZF tartalmazza
8. TÁJÉKOZTATÁS KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL
8.1. A vevő az eladó hibás teljesítése esetén az eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
8.2. A vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kijavítást vagy kicserélést kérhet kivéve, ha az ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, akkor igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az eladó költségére a vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
8.3. A vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban vevő viseli kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a vállalkozás adott okot.
8.4. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a vevő már nem érvényesítheti az eladódal szemben. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.
8.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vevő igazolja, hogy a terméket az eladótól vásárolta meg. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
8.6. A termék hibája esetén a vevő – választása szerint – a fentiek szerinti kellékszavatossági vagy az alábbiak szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet.
8.7. Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
8.8. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
8.9. Termékszavatossági igényét a vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
8.10. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania.
8.11. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
8.12. A vevő ugyanazon a hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
8.13. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet akkor alkalmazható, ha az eladott termék e rendelet hatálya alá tartozik.
8.14. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
8.15. Ugyanazon a hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként a vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossággal és a termékszavatossággal kapcsolatos jogoktól függetlenül megilletik.
8.16. A vevő az itt felsorolt jogosultságainak korlátját jelenti, ha a termék meghibásodása vagy használhatatlanná válása arra vezethető vissza, hogy a terméket a vevő nem megfelelően tárolta vagy használta, illetve egyéb módon olyan magatartást tanúsított, amely a termék állagát, állapotát, használhatóságát részben vagy egészben rontotta vagy csökkentette. A vevő e körben arra sem hivatkozhat arra, hogy az eladó termékismertetője, valamint a termékhez esetlegesen mellékelt leírás, tájékoztató ellenére nem ismerte a termék tulajdonságait, tárolási, használati, kezelési, ápolási módját, és a meghibásodás vagy használhatatlanná válás emiatt következett be.
9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.1. Jelen ÁSZF rendelkezéseit a 2024. március 28. napjától kell alkalmazni.
9.2. Felek megállapodnak abban, hogyha a megrendelés járványhelyzet, egészségügyi veszélyhelyzet, illetve válsághelyzet, vis major vagy más rendkívüli körülmény következtében az ÁSZF-ben foglaltak nem teljesíthetők, a felek konkrét megrendelés teljesítésével vagy törlésével kapcsolatban egymással egyeztetnek, és a szerződés esetleges módosításáról vagy megszüntetéséről, illetve felbontásáról közösen hoznak döntést.

Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor – a jogszabályi keretek között – módosítsa, azonban az új ÁSZF rendelkezéseit minden esetben annak közzétételét követően kell alkalmazni.

Alapító: Gróh Ilona
KERESÉS
Kutykurutty és a többiek
Gyöngyösi Katalin Vár a bölcsőde
Gyöngyösi Katalin Bölcsődés vagyok
Megfogtam egy szúnyogot - lapozó
Cifra palota
Borsi a kertben